ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ «FERNAND HELLAS 2.0»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ιστότοπος www.fernand.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FERNAND HELLAS 2.0», (Α.Φ.Μ. 801440889, Αριθ. ΓΕΜΗ 156895901000), η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Αγίου Ανδρέου αριθ. 12, (Τ.Κ. 15343), όπως νομίμως εκπροσωπείται, εφεξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

Προτού εισέλθετε και περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, λογίζεται αυτοδικαίως ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση.

 

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, τότε παρακαλείται να απόσχει με δική του ευθύνη από την επίσκεψη και περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας, αλλά και από τη διενέργεια κάθε συναλλαγής μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε και σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, σε τροποποίηση, αναθεώρηση, ή ανανέωση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Πλην όμως, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, για οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση, ή ανανέωση στην οποία προβαίνει.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

2.1 Τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συμμορφώνονται πλήρως με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

 

2.2 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των παρατιθέμενων, στην παρούσα ιστοσελίδα, πληροφοριών, όσον αφορά αφενός μεν την ταυτότητα της, αφετέρου τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, συναλλαγές, τα ειδικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τη χρήση των προϊόντων, με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή τυπογραφικών λαθών, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να αποτραπούν κατά την κοινή πείρα ή έχουν προκύψει ακούσια (εκ σφάλματος/παραδρομής). 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να προβαίνει στη διόρθωση τους οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

3.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των πελατών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης τους για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία υποστούν αυτοί από ακύρωση παραγγελιών, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας.

 

3.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται, επίσης, ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις οι οποίες ρητώς αναφέρονται κατωτέρω.

3.3 Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, εγγυάται όμως την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη περί της μη διαθεσιμότητάς τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει  ευθύνη πέραν της ενημερώσεως των πελατών.

 

3.4 Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «ως ακριβώς έχουν».

3.5 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), την οποία τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν  ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, κείμενα) συνιστά την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  και των συνεργατών της και προστατεύεται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, περιλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

4.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 

4.3 Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

4.4 Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα « FERNAND », ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή τρίτων συμβεβλημένων με αυτήν, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των άνω τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωενωσιακούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

4.5 Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεση των άνω στοιχείων στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

5.1 Ο χρήστης/πελάτης αποδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως ορίζει ο νόμος και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο:

α) είναι παράνομο, προσβλητικό, συκοφαντικό, απειλητικό, βλαβερό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό για οποιοδήποτε λόγο ή δύναται να προκαλέσει παράνομη προσβολή ή βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή να προσβάλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

β) προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, το φύλο,

γ) εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

δ) απαγορεύεται να μεταδοθεί σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

ε) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

στ) περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

ζ) συνιστά ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και ευρωενωσιακής  νομοθεσίας και των διατάξεων αυτής,

η) δύναται, με οποιονδήποτε τρόπο, να παρενοχλήσει τρίτους,

θ) αποσκοπεί στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5.2 Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο προμηθευτής δύναται να διακόψει την παραγωγή ορισμένων προϊόντων για νόμιμους λόγους. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τη διακοπή αυτή, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

5.3 Ο πελάτης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα προβλήματα κάθε είδους αναφορικά με την εφαρμογή ή τη χρήση των προϊόντων γνωστοποιούνται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το συντομότερο δυνατό.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν, και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη/επισκέπτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτήν στοιχείων. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της, και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς:

(1) Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

(2) Δεν επιτρέπεται να προβεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται άλλως δια του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

 

Στην περίπτωση που συντελεστεί οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή πώληση, ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (από κοινού "Μεταβίβαση Επιχειρήσεων"), θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα, και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση των Επιχειρήσεων, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί και δεσμεύεται να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

 

Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε προηγουμένως τα υποκείμενα που επηρεάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και πριν τυχόν καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Ειδικότερα, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα της, ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, τυχόν αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias .

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας ενδέχεται να επεκτείνει, ενημερώσει και βελτιώσει την ιστοσελίδα της, αλλά και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, ανανεώνοντας και την παρούσα πολιτική. Προς τούτο, σας συνιστούμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της. Για την τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, δεν απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους χρήστες.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω της πληρότητας των περιγραφών που αναρτά στις σελίδες της, σας, παρέχει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε, γρήγορα και εύκολα από την οθόνη του υπολογιστή σας, το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα διατιθέμενα προϊόντα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (διαστάσεις, βάρος φύση ποιότητες, προφυλάξεις κατά τη χρήση κλπ) αλλά και τις τυχόν προσφορές που κατά καιρούς ισχύουν.

Για τυχόν επιστροφές προϊόντων, ισχύουν τα περιγραφόμενα κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των προϊόντων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

10.1 Επιστροφές προϊόντων λόγω σφάλματος παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα διάφορα από τα αγορασθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ή εκλείπει μια ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο πελάτης δύναται να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του σφάλματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαθέτει ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και καταγραφής της προετοιμασίας των παραγγελιών, διατηρεί τα αρχεία και τα χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης σφάλματος. Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος για τους παραπάνω λόγους, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον όμως τηρείται από τον πελάτη ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής τους.

10.2 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, και με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγύηση του προϊόντος, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή, ή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης, αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

 

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω ταχυδιανομέα (courier) ή στο φυσικό κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «FERNAND HELLAS 2.0».

Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

 

Μετά την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ διενεργείται έλεγχος για το ελάττωμα που επικαλείται ο πελάτης και στη συνέχεια πραγματοποιείται επικοινωνία μαζί του προς ενημέρωση του σχετικά με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου.

 

Eφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώματος, το οποίο επικαλείται ο πελάτης, πραγματοποιείται επισκευή, αντικατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού, ή ολική αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών, ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.

 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα:

 

α) Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα προβαίνει εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εφεξής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση μεταξύ πελάτη και Τράπεζας.

 

β) Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

γ) Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα αφενός μεν να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα είναι ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προϊόντα, αφετέρου δε να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης της αυτής έναντι του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, για τα ελαττωματικά προϊόντα ή για τα προϊόντα με έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τυγχάνουν εφαρμογής και τα ισχύοντα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και στις ειδικότερες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.

10.3 Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα του πελάτη για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση

 

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε αυτόν. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση, και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο αγοραστής έχει πρώτα εξοφλήσει κάθε ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του σε αυτόν, αλλά και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

 

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Ο καταναλωτής οφείλει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη δήλωση του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δεν επιστρέφονται όμως τα έξοδα αποστολής - παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει εξαρχής η είσπραξη. Συγκεκριμένα:

 

α) Για την χρέωση μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

 

β) Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.

 

γ) Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

 

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έκανε χρήση των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει στον πελάτη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

 

Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρησιμοποίησης των προϊόντων, η αξία τους αυτομάτως μειώνεται, καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη μείωση της αξίας του.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωση της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα είναι ανάλογο της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα προϊόντα, αλλά και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης της αυτής έναντι του πελάτη.

 

10.4 Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

             Προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγιστεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοση.

             Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες πλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή, ή αγαθά πέραν από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

             Προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

10.5 Έντυπο υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού, τιμολογίου ή αποδείξεως (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αποσταλεί το κάτωθι υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης:

Προς την εταιρεία με την επωνυμία «FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FERNAND HELLAS 2.0», (Α.Φ.Μ. 801440889 και αριθ. ΓΕΜΗ 156895901000), η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Αγ. Ανδρέου 12, Τ.Κ. 15343),

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση μου/μας πώλησης του/των ακόλουθου/ακόλουθων αγαθού/αγαθών, το/τα οποίο/οποία παραγγέλθηκε/παραγγέλθηκαν στις ………………………., παραλήφθηκε/παρελήφθησαν στις ……………….. από *Όνομα καταναλωτή(-ών)|* στη *Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)*.

*Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)* Και *Ημερομηνία*

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων), αλλά και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας από τον κατασκευαστή, ως αυτή εμφαίνεται στους καταλόγους μας και στην αρχική συσκευασία των προϊόντων. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο, τη διάρκεια και την έκταση ισχύος της, τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και την έκταση διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών του εκάστοτε προϊόντος. Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η εγγύηση των προϊόντων περιορίζεται στην αντικατάσταση του διαπιστωθέντος ελαττωματικού ανταλλακτικού, χωρίς να καλύπτονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ έξοδα πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. τοποθέτησης), αλλά και κάθε άλλη άμεση ή έμμεση υλική ή άυλη ζημία που υπέστη ο πελάτης από το ελαττωματικό προϊόν.

Πλην όμως, στην περίπτωση που κριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι η αποκατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού δεν επαρκεί για την επαναφορά της ορθής χρήσης του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει στην ολική αντικατάσταση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, για την αποκατάσταση του ελαττωματικού ανταλλάγματος, ή για την τυχόν ολική αποκατάσταση του προϊόντος πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι όροι:

             Να υπάρχει η εγγύηση και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

             Να μην έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

             Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

             Να μην έχουν υποστεί τα προϊόντα βλάβη λόγω κακής χρήσης, λόγω μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης και φροντίδας, ή παρεμβάσεων του αγοραστή ή τρίτων, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν.

             Να μην έχουν τροποποιηθεί ή μεταποιηθεί τα προϊόντα από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

             Να μην έχει προκληθεί στο προϊόν φθορά από τη συνήθη λειτουργία του, ούτε βλάβες από πτώσεις, ατυχήματα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις.

             Να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν με τρόπο που δε συμφωνεί με την προοριζόμενη χρήση του και τα τρέχοντα πρότυπα π.χ. για προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά, ενώ προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

             Να μην έχει υποστεί το προϊόν παραβίαση, ούτε και να έχει γίνει απλώς απόπειρα παραβίασης του.

 

Σημειώνεται ότι για να μπορέσει ο πελάτης να επωφεληθεί της εγγύησης, οφείλει να ειδοποιήσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τυχόν ελάττωμα του προϊόντος και να αποστείλει ακολούθως το προϊόν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ώστε να διαπιστωθεί το τυχόν ελαττωματικό ανταλλακτικό και να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

12.1        Η παραγγελία των προϊόντων πραγματοποιείται με την επιλογή κάθε προϊόντος, το οποίο στη συνέχεια τοποθετείται στο «καλάθι αγορών» του πελάτη. Προτού ολοκληρωθεί η υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο πελάτης ενημερώνεται για τα προϊόντα τα οποία έχει επιλέξει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού checkbox (κουτί προς επιλογή) το οποίο αναγράφει «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους «Όρους Ηλεκτρονικής Παραγγελίας».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 3β του Ν. 2251/1994) ο πελάτης θα κληθεί ειδικότερα να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων τα οποία παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο πελάτης, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, ούτως ώστε να μη διατηρεί οποιαδήποτε αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς και επιμελώς για τα ανωτέρω.

ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ ή/και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους, πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που ενδέχεται να προκύψει κατά την παραγγελία. Όταν οι άνω επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, γνωστοποιείται στον πελάτη μέσω του δελτίου παραγγελίας το ενδεχόμενο να ανακύψουν τέτοιες δαπάνες και πρόσθετες επιβαρύνσεις, και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Πρόσθετες επιβαρύνσεις, ή άλλες δαπάνες οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν στον πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή αυτές που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν και δεν γνωστοποιήθηκαν στον πελάτη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, δεν βαρύνουν τον πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας και υπολογίζονται με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

iv. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.

v. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα ή να παράσχει τις υπηρεσίες.

vi. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

vii. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης εκ μέρους του πελάτη του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και της σχετικής υποχρέωσης του πελάτη για επιβάρυνση με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

viii. Του ευλόγου κόστους, το οποίο ενδεχομένως να κληθεί να καταβάλει ο πελάτης στην περίπτωση της εκ μέρους του άσκησης του δικαιώματος για υπαναχώρηση.

ix. Της πληροφορίας ότι ο πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν αυτό δεν παρέχεται βάσει του νόμου ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο πελάτης θα απολέσει το σχετικό δικαίωμα για υπαναχώρηση.

x. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

xi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

xii. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει της σύμβασης.

xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ), που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον πελάτη, όποτε ζητηθεί σχετικά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

xv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με λογισμικό, της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

xvi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, των δυνατοτήτων λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου και των ισχυόντων τεχνικών μέτρων προστασίας.

 

xvii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xviii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων ως αυτές περιγράφονται στην παραγγελία. Αν δεν επακολουθήσει ενημέρωση ή αποδοχή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο πελάτης δικαιούται της επιστροφής αυτής της πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία εάν αυτή συνιστά εκδήλωση παράλογων αιτημάτων του πελάτη ή παρουσιάζει δυσαναλογία σε σχέση με τις ανάγκες ή τις οικονομικές του δυνατότητες.

12.2 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το ακόλουθο αυτοματοποιημένο μήνυμα:

 

«Σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε για τις αγορές σας.

H παραγγελία σας με κωδικό ………………………. καταχωρήθηκε επιτυχώς.

Θα λάβετε σύντομα επιβεβαίωση στο email που δηλώσατε.»

Η παραγγελία θα είναι δεσμευτική για εμάς όταν λάβετε στο email που μας υποδείξατε την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία έχει καταχωρηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την στιγμή που ο πελάτης λαμβάνει ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας». Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται εφεξής δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί εκατέρωθεν αξιώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, ο πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας γίνονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που μας υποδείξατε κατά την παραγγελία. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας.

Ο πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ:+30 215 215 5175), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@fernand.gr), ή ηλεκτρονικά με είσοδο στο λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία username και password του ακόλουθου συνδέσμου …………………………………. και επιλέγοντας «Οι Παραγγελίες μου».

ΑΡΘΡΟ 13 Έξοδα Αποστολής & Τρόποι Αποστολής

1)            Αποστολή στο χώρο σας

             ΕΛΤΑ courier ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ:

Για παραγγελίες άνω των 40€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν ανεξαρτήτως όγκου και βάρους.

 

Για παραγγελίες μικρότερες των 40€ τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε 3€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για οποιοδήποτε σημείο παράδοσης εντός Ελλάδος.

Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης. Χερσαίοι προορισμοί: 1-2 εργάσιμες. Νησιά: 1-3 εργάσιμες. Δυσπρόσιτες περιοχές: 2-5 εργάσιμες.

Σημείωση: σε ελάχιστες δυσπρόσιτες περιοχές που δεν μπορεί να γίνει κατ' οίκον παράδοση, η παραλαβή γίνεται από το κοντινότερο ταχυδρομείο. Ενημερωθείτε αν εξυπηρετείται ο ΤΚ από το δίκτυο ταχυμεταφορών από την επισυναπτόμενη λίστα.

 

             Μεταφορική ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ:

Για παραγγελίες ογκωδών αντικειμένων (χρηματοκιβώτια), οι παραδόσεις γίνονται από τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ καθώς και από τους κατά τόπους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα.

Σημείωση: Η παράδοση των προϊόντων γίνεται στο πεζοδρόμιο του σπιτιού σας και όχι στο διαμέρισμα.

Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης: 7-10 εργάσιμες ημέρες

 

Επισημαίνουμε ότι ο παραλήπτης θα υπογράφει ότι παρέλαβε καλώς. Σε περίπτωση ζημίας που προκύψει κατά τη μεταφορά του παραλήπτη από την εξώπορτα του προς το εσωτερικό της οικίας του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή η μεταφορική εταιρεία δεν φέρουν ευθύνη.

 

2)            Παραλαβή από κατάστημα

 

Διεύθυνση παραλαβής: Αγίου Ανδρέου 12, 15343 Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 215 51 75

Ωράριο παραλαβής: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 19:00 & Σάββατο 10:00 – 14:00

Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των προϊόντων της παραγγελίας σας, θα σας σταλεί ενημέρωση για την παραλαβή της, μέσω e-mail και sms εφόσον τα έχετε συμπληρώσει κατά την δημιουργία της.

Επίσης μπορείτε να στείλετε τη δική σας μεταφορική ή courier για παραλαβή κατόπιν ενημέρωσης.

16.5 Σε περίπτωση που η παραγγελία σας περιλαμβάνει «προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας», στον χρόνο παράδοσης προστίθεται ο χρόνος που απαιτείται για να αποσταλεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το προϊόν που παραγγείλατε (η συγκεκριμένη πληροφορία αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος). Η παραγγελία σας θα ετοιμαστεί όταν είναι διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις του καταστήματός μας όλα τα προϊόντα.

Δεν γίνονται παραδόσεις προϊόντων εκτός Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να αποσταλεί από τον προμηθευτή μας: Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.

Β) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνια περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής μας ανακοινώνει ξαφνικά και απροειδοποίητα ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος υπάλληλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Γ) Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, οι οποίες οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, και ιδίως σε περιστατικά που σχετίζονται με την πανδημία COVID – 19, π.χ. απαγόρευση μετακίνησης και εξόδου/εισόδου σε κάποια περιοχή της χώρας κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράτασης του χρόνου  εκτέλεσης της παραγγελίας.

Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι απεργίες, οι τρομοκρατικές ενέργειες, ο πόλεμος, τα προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πανδημίες και οι επιδημίες κλπ. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός (1) μηνός, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Εάν ο πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα, καθώς και κάθε άλλο ποσό, το οποίο είχε καταβληθεί από τον πελάτη στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας, που έχετε καταχωρήσει, δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

             Αντικαταβολή 

Εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, θα πρέπει να πληρώσετε με μετρητά κατά τη στιγμή της παράδοσης από την εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ courier.

Το κόστος αντικαταβολής είναι 2€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία της αντικαταβολής δεν προσφέρεται σε αγορές ογκωδών προϊόντων (χρηματοκιβώτια) όπου η παράδοση γίνεται από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, παραστατικά (αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια) ποσών άνω των 500€ θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό έμβασμα/κατάθεση ή με τραπεζική κάρτα.

 

             Τραπεζικό έμβασμα ή κατάθεση

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας πραγματοποιώντας έμβασμα ή κατάθεσή στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

 

Τράπεζα              Αριθμός λογαριασμού  ΙΒΑΝ        SWIFT/BIC

Τράπεζα Πειραιώς          5010 101504 526                GR8301720100005010101504526                PIRBGRAA

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στη δικαιολογία της μεταφοράς, θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας. Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της παραγγελίας, μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό συναλλαγής στο email orders@fernand.gr

 

 

             Μετρητά

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με μετρητά στο κατάστημα για παραγγελίες όπου έχετε επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, παραστατικά (αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια) ποσών άνω των 500€ θα πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό έμβασμα/κατάθεση ή με τραπεζική κάρτα.

 

             Paypal

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές.

 

             Χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη τραπεζική κάρτα

Η διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από το ePOS Paycenter της τράπεζας Πειραιώς. Η εταιρεία μας δεν κρατάει κανένα στοιχείο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, όπως και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου της εταιρείας με την επωνυμία «FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FERNAND HELLAS 2.0», (Α.Φ.Μ. 801440889 και αριθ. ΓΕΜΗ 156895901000) και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών της, και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνον αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

17.1 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του πελάτη, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17.2 Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, ήτοι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν. 2251/1994) που εδρεύουν στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και Επαρχείων της χώρας.

17.3 Από τις 15.02.2016 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015), η Οδηγία 2013/11/ΕΚ, δυνάμει της οποίας χορηγείται στους καταναλωτές και στους εμπόρους η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Πρόκειται για έναν μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δια μέσου πιστοποιημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι και αναλαμβάνουν να συμβιβάσουν τις διαφορές καταναλωτών και προμηθευτών online, γρήγορα και με χαμηλό (συγκριτικά με τα δικαστήρια) κόστος.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (http://ec.europa.eu/consumers/odr) αποτελεί τον κόμβο διαχείρισης των αιτημάτων των καταναλωτών προς αποστολή τους προς τους προμηθευτές. Οι προμηθευτές στη συνέχεια προτείνουν τους αρμόδιους φορείς ΕΕΔ προς επίλυση της διαφοράς.

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει οποιοδήποτε ζήτημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και διαμένει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να χρησιμοποιήσει τον εξής ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Ο πιστοποιημένος για το σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11 471, Αθήνα, +30 2106460862 +30 2106460814 info@eccgreece.gr και ο εκάστοτε καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί προκειμένου να καθοδηγείται καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της ενδεχόμενης καταγγελίας του.

17.4 Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Σε περίπτωση που η προκύπτουσα διαφορά είναι μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και άλλης επιχειρήσεως που δεν είναι τελικός καταναλωτής, θα επιχειρείται η επίλυση της με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης μέσω του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), από το μητρώο διαμεσολαβητών του οποίου θα επιλέγεται ο διαμεσολαβητής και η διαμεσολάβηση θα λαμβάνει χώρα στο Ε.Β.Ε.Α. Σε περίπτωση μη επίτευξης λύσης με τη διαμεσολάβηση, τα μέρη θα δύνανται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια ως ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

18.1 Για περισσότερες πληροφορίες παραμένουμε στη διάθεση σας, είτε μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 215 215 51 75 , είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fernand.gr              

18.2 Για κάθε δήλωση ή παράπονο, μπορείτε να απευθύνεστε στην κατωτέρω διεύθυνση της εταιρείας με την επωνυμία «FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FERNAND HELLAS 2.0»:

 

Αγίου Ανδρέου αριθ.12, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 215 215 5175

E-mail: info@fernand.gr

 

Στοιχεία νομικού περιεχομένου:

FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 12

ΤΚ 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ. 215 215 5175

Α.Φ.Μ. 801440889

Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 11500

E mail: info@fernand.gr               

 

 

Ασφαλείς συναλλαγές

Σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς ή με τη χρήση Paypal.

Δωρεάν Αποστολή

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 40€

Εξυπηρέτηση πελατών

Απαντάμε άμεσα στις απορίες σας, στο τηλ: 215 215 5175, ή στο email μας

Tutorials

Δείτε tutorials από ειδικούς και μάθετε για τα προϊόντα μας.

Άτοκες δόσεις

2 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€