ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.1 Η παρούσα ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΡΕΙΑΣ έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της, και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήστη.

1.2 Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, είναι σημαντικό να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Οι πληροφορίες αυτές διαφυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και τα αρχεία της για το χρονικό εκείνο διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»). Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής.

Ειδικότερα, η επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει), και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1.3 Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των εργαζομένων και των προμηθευτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διενεργείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της προς τα ανωτέρω πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, εκτελείται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας και την τήρηση των υποχρεώσεων της στο πλαίσιο των εμπορικών της συναλλαγών.

1.4 Σε κάθε άλλη περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ορισμένου χρήστη του ιστότοπου, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η εκ μέρους του παροχή ρητής συγκατάθεσης (opt in) για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. λήψη newsletter, ηλεκτρονική επικοινωνία, ενημέρωση). Παράλληλα, παρέχεται στο χρήστη του ιστοτόπου η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του ανά πάσα στιγμή.

1.5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μεταφέρει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το ηλεκτρονικό της κατάστημα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυπηρέτησης των παραγγελιών.

1.6 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται και εγγυάται την προσαρμογή και πιστή τήρηση του ισχύοντος πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης των παραγγελιών σας.

1.7 Η ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση των χρηστών χωρίς να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητας τους. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κρίνεται απαραίτητη μόνον κατά την υποβολή μιας παραγγελίας.

1.8 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας συλλέγει τους κάτωθι τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (α) στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (β) στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής στην οποία διαμένετε, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας σας. Συμπληρωματικά, είναι δυνατό να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, τα στοιχεία τιμολόγησης ή οι λεπτομέρειες για μια προσφορά που έχετε αιτηθεί.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τις χορηγηθείσες από εσάς πληροφορίες, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) τα νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το κατάστημά μας, και (iv) τις τυχόν ειδικές προσφορές.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία πληρωμής της παραγγελίας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ο πελάτης μετά την ολοκλήρωση των αγορών μεταφέρεται αυτόματα σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας για την ολοκλήρωση της πληρωμής τους. Στην ειδική σελίδα πληρωμών ο πελάτης ενημερώνεται για τo ποσό της οφειλής του και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του. Κατόπιν ο πελάτης ενημερώνεται αυτόματα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και επιστρέφει στο δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οποιαδήποτε συλλογή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του πελάτη γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ως άνω διαδκασίας πληρωμής, παραμένουν αυστηρά απόρρητα και ελέγχονται μόνο από την αρμόδια συνεργαζόμενη Τράπεζα.

1.9 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνον από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, ισοδυναμεί με τη συναίνεση σας για χρήση των δεδομένων αυτών από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για τους λόγους όμως που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

1.10 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν χορηγεί σε καμία άλλη περίπτωση σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς προηγούμενη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και όταν αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, καθίσταται δυνατή η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεγεί διαδικτυακά (on line) χωρίς την εκ μέρους σας προηγούμενη συναίνεση. Ενδέχεται, δηλαδή, να χρειαστεί η χρησιμοποίηση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, η πρόληψη απώλειας, απάτης, ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία και ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλων προσώπων.

1.11 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα προς εξασφάλιση της ασφαλούς και σύννομης διαχείρισης κάθε είδους πληροφορίας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνον τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά και εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους μας ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Πέραν αυτών, έχουμε υιοθετήσει και τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • κρυπτογράφηση,
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας,
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσα με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους,
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη,
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους και
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

1.12 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεσμεύεται να γνωστοποιεί σε κάθε αρμόδια αρχή κάθε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων που τηρεί, και κάθε τρίτου μέρους που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, βάσει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, όταν αυτή δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των προαναφερθέντων προσώπων. Η άνω γνωστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός των πρώτων εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη γνώση της παραβίασης.

1.13 Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, των εργαζομένων και των προμηθευτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση μπορεί να φθάνει το χρόνο παραγραφής των αντίστοιχων υποθέσεων, αστικών, ποινικών, φορολογικών, διοικητικών κ.ά. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.14 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές της, ως Υποκείμενα των δεδομένων, να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 15 – 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Ειδικότερα, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σέβεται τα δικαιώματα σας και θα λαμβάνει υπ’ όψη της ανησυχίες σας.

Η ακόλουθη κατάσταση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Το Δικαίωμα ανάκλησης: της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση σας, μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεση αυτή, οποιαδήποτε στιγμή.
 • Το Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχο μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Το Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αναφορικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχο μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από εσάς άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε επίσης να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.
 • Το Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματος σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.
 • Το Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν, ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής αυτών.
 • Το Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση, αλλά σε έννομο συμφέρον μας, ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους από εμάς.
 • Το Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία απευθυνόμενη προς την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, στον τόπο όπου τελέστηκε ή εμφανίστηκε η καταγγελλόμενη παράβαση.

Προκειμένου να ασκήσετε νόμιμα τα άνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Θα καταβληθεί ακολούθως προσπάθεια να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους, που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος σας.

1.15 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι οποιαδήποτε επικαιροποίηση, αναθεώρηση ή τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα με εμφανή την ημερομηνία της ως άνω τροποποίησης – επικαιροποίησης.

1.16 Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «FERNAND HELLAS 2.0 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FERNAND HELLAS 2.0» (Α.Φ.Μ. 801440889 και αριθ. ΓΕΜΗ 156895901000).

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

2.1 Αν δεν έχετε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας σας, προτού αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή απορρίπτετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλετε να τους μελετήσετε από κοινού με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς ο ίδιος όσο και εκείνος. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση με αυτούς στο όνομα και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους/ κηδεμονευομένου. Συνιστάται λοιπόν στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και των κινητών τους τηλεφώνων ή άλλων ανάλογων συσκευών τους. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεση σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2.2 Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν έχει χορηγηθεί η σχετική γονική συναίνεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

3.1 Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας ενδέχεται να σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ και ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέσω γραπτών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας αντίστοιχα. Το γραπτό μήνυμα θα παραδίδεται είτε μέσω SMS είτε μέσω της εφαρμογής (app) κινητών συσκευών Viber. Ειδικότερα για τα γραπτά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη συναίνεση για την αποστολή των ως άνω προωθητικών ενεργειών, η τυχόν αποστολή μηνυμάτων sms στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση σας αναφορικά με την πορεία αυτής. Η αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ και ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) θα αφορά προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, τα οποία σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που επιθυμείτε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε (unsubscribe) οποιαδήποτε στιγμή.

3.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς λόγους παρά μόνον αν προηγουμένως μας έχετε χορηγήσει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Ασφαλείς συναλλαγές

Σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς ή με τη χρήση Paypal.

Δωρεάν Αποστολή

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 40€

Εξυπηρέτηση πελατών

Απαντάμε άμεσα στις απορίες σας, στο τηλ: 215 215 5175, ή στο email μας

Tutorials

Δείτε tutorials από ειδικούς και μάθετε για τα προϊόντα μας.

Άτοκες δόσεις

2 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€